Skip to main content
Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 15 June, 2023June 30th, 2023No Comments

Įstatymas papildytas nauju X skirsniu dėl Pelno mokesčio informacijos ataskaitos pasirašymo, teikimo, skelbimo ir atsakomybės (30, 31 str.), kuris taip pat taikomas ne Lietuvoje arba ne kitoje valstybėje narėje įsteigtų juridinių asmenų, kurių teisinė forma atitinka Lietuvos akcinių bendrovių įstatyme reglamentuojamas juridinių asmenų teisines formas (akcinę bendrovę arba uždarąją akcinę bendrovę), Lietuvoje įsteigtiems filialams. Papildyta naujomis sąvokų „Atskira įmonė“, „Mokesčių jurisdikciją turinti teritorija“, „Pagrindinė patronuojančioji įmonė“ apibrėžtimis (3 str.). Pakeitimai taikomi rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

5.3. LR įmonių atskaitomybės įsakymas (pakeitimai nuo 2023 06 22)