Skip to main content
Naujienos

FINANSINĖ APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

By 16 June, 2023June 30th, 2023No Comments

Nustatyta, kaip pelno mokesčio informacijos ataskaitoje turi būti nurodoma informacija, susijusi su visa atskiros įmonės arba pagrindinės patronuojančiosios įmonės veikla, įskaitant visų įmonių grupės įmonių, įtrauktų į atitinkamų finansinių metų konsoliduotąsias finansines ataskaitas, veiklą. Ataskaitos informacija nurodoma atskirai pagal kiekvieną valstybę narę. Jei valstybė narė apima kelias mokesčių jurisdikciją turinčias teritorijas, informacija apibendrinama valstybės narės lygmeniu. Ataskaitos informacija apie vieną veiklą tuo pat metu negali būti priskiriama daugiau kaip vienai mokesčių jurisdikciją turinčiai teritorijai. Nuostatos taikomos rengiant 2024 m. birželio 22 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių pelno mokesčio informacijos ataskaitas.

5.3. LR FM įsakymas “Dėl Pelno mokesčio informacijos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (galioja nuo 2023 06 22)