Naujienos

MOKESČIAI

By 3 June, 2024 June 4th, 2024 No Comments

Priimtas GPM įstatymo pakeitimas, siekiant suderinti jo nuostatas su Rinkimų kodekso nuostatomis, apibrėžiančiomis mažos aukos dydį, politinei kampanijai finansuoti aukojančių gyventojų pareigas, deklaravimo objektą. Įstatymo nuostatų (27 str. 3 d.) papildymu nustatyta, kad gyventojai, kuriems pareiga deklaruoti pajamas atsiranda Rinkimų kodekso 110 str. 4 d. (Gyventojai, savarankiškam rinkimų politinės kampanijos dalyviui aukojantys didesnę negu mažą auką) ir 6 d. (Kandidatai vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatoriai, teikiantys auką savo rinkimų politinei kampanijai finansuoti) nustatytu atveju, pajamas deklaruoti privalo GPMĮ nustatyta tvarka. Gyventojai, aukojantys didesnę negu mažą auką, prieš suteikdami auką savarankiškam rinkimų politinės kampanijos dalyviui, kandidatai vienmandatėje rinkimų apygardoje ir referendumo iniciatoriai privalo deklaruoti paskutinio praėjusio mokestinio laikotarpio (kalendorinių metų) pajamas, kai auka teikiama po einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 d., arba užpraėjusio mokestinio laikotarpio pajamas, kai auka teikiama iki einamųjų kalendorinių metų gegužės 1 dienos. Metinę pajamų mokesčio deklaraciją turi pateikti pats auką teikiantis gyventojas arba jo įstatymų nustatyta tvarka įgaliotas asmuo. Pinigines aukas, pagal Rinkimų kodekso nuostatas laikomas mažomis aukomis (Aukotojo paaukotų piniginių aukų suma, per rinkimų politinę kampaniją vienam savarankiškam dalyviui neviršijanti 0,03 rinkimuose taikomo VMDU dydžio, suapvalinto iki artimiausios dešimties), suteikusiems gyventojams dėl teikiamos mažos aukos deklaruoti pajamų nereikia.

1.1. LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (27 str. 3 d. pakeitimas nuo 2024 05 31)