Skip to main content

Please fill the form below/ Prašome užpildyti žemiau pateiktą formą

Please fill the form below/ Prašome užpildyti žemiau pateiktą formą

Please select the relevant category under which the reported case belongs based on your assessment. In case none of the listed ones fits please use “Other”. / Pasirinkite tinkamą pranešimo kategoriją remdamiesi savo vertinimu. Jei nerandate tinkamos kategorijos, pasirinkite “Kita”.

Pranešimas apie teisės pažeidimą

Atkreipiame dėmesį, kad teikiamas pranešimas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Pranešėjų apsaugos įstatyme ir Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133. Tik toks pranešimas bus nagrinėjamas laikantis nurodytų norminių teisės aktų ir Bendrovės nustatytos tvarkos. Todėl Bendrovės paskirtas kompetentingas subjektas,  ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visos informacijos apie pažeidimą gavimo informuos Jus apie vieną iš priimtų sprendimų: a) užregistruoti ir nagrinėti pateiktą informaciją; 2) nutraukti gautos informacijos nagrinėjimo procedūrą; 3 ) persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai jį tirti. Jeigu reikės, kompetentingas subjektas kreipsis į Jus ar į kitus Bendrovės darbuotojus, prašydamas papildomos informacijos, reikalingos tyrimui. Taip pat gali būti sudaroma komisija galimam pažeidimui ištirti. Visais atvejais bus laikomasi konfidencialumo. Baigus nagrinėti informaciją, Jūs būsite informuotas apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis.

Notice of infringement

Please note that the report submitted must comply with the requirements set out in the Law on the Protection of Whistleblowers and the Government Act of 14 November 2018, resolution no. 1133. Only such notification will be examined in accordance with the specified normative legal acts and the procedure established by the Company. Therefore, the competent entity appointed by the Company will inform you about one of the decisions made no later than within 5 business days after receiving all the information about the violation: a) to register and examine the submitted information; 2) terminate the procedure for examination of the received information; 3) forward the received information about the violation to the institution authorized to investigate it. If necessary, the competent entity will contact you or other employees of the Company to request additional information necessary for the investigation. A commission may also be set up to investigate a possible breach. Confidentiality will be respected in all cases. Upon completion of the review, you will be notified of the decision made, the outcome of the review and the actions taken or planned.